Verksamhetsidé

FC Cimrishamns verksamhetsidé:

FC Cimrishamn innebandy vill på alla nivåer bedriva innebandyn så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma innebandyn så att:

* Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

* Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

* Alla som vill, oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, fysisk och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

* Den ger upplevelse och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper.

* De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 

 (Verksamhetsidén är antagen av årsmötet 2006)